Ochrana osobních údajů

Dodavatel - prodávající – SANDRIA SK s. r.o., shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefonní číslo a emailové spojení.

Tyto údaje slouží pro realizaci objednávek kupujícího a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnosti. Pokud zákazník -

kupující, projeví svůj souhlas, může mu dodavatel zasílat

elektronicky obchodní sdělení s novinkami.

Osobní údaje zákazníků - kupujících, je dodavatel -

prodávající, oprávněn předat v nutném rozsahu třetím osobám, které se podílejí na dodání zboží či služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu vzniklého na www.alfa-svietidla.sk.

Příjemci osobních údajů zákazníků mohou být také orgány finanční

správy a další úřady a orgány dle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje zákazníků - kupujících, dodavatel-prodávající, zpracovává a uchovává v souladu s platnými předpisy, především s nařízením EP č.2016/679 a dle dalších souvisejících předpisů.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání účinku práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a dále pro zákonné lhůty dané pro archivaci.

Kupující-zákazník, může kdykoliv požádat o sdělení jaké osobní údaje o něm Prodávající-Dodavatel shromažďuje a tento je povinnen mu je neprodleně předat v předepsaném formátu.

Kdykoliv také může zákazník-kupující požádat o zrušení-vymazání, evidovaných osobních údajů a tomuto musí Dodavatel-Prodávající, vyhovět pokud to neodporuje jiným předpisům - např. reklamace, evidence pro daňové účely,apod.